Reklama

Interesuje Cię reklama na naszym portalu?

Przejdź do zakładki Kontakt i skorzystaj z kilku możliwości kontaktu z nami.

reklama internetowa Kościan na sygnale

REGULAMIN EMISJI REKLAMY NA PORTALU

§ 1

Postanowienia wstępne i definicje

 1. Regulamin zamieszczania banerów reklamowych na portalu kosciannasygnale.pl (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki zamieszczania banerów reklamowych przez Zleceniodawców.
 2. Definicje terminów zawartych w niniejszym Regulaminie:

Zleceniobiorca – oznacza podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000442857, posiadający NIP: 5213641211, będący właścicielem strony kosciannasygnale.pl.

Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, dokonującą Zlecenia reklamowego lub dokonującą rezerwacji powierzchni reklamowej na Portalu, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z Portalu.

Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną i udostępnianą przez Zleceniobiorcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Zleceniobiorcę lub jego partnerów oraz innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, wyświetlaną pod adresem www.kosciannasygnale.pl.

Cennik – oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy. Cennik udostępniany jest Zleceniodawcy na życzenie, zaś wyceny mają charakter indywidualny.

Reklama – oznacza każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę, w postaci banera reklamowego,

Treść reklamy – tj. grafika, tekst, ewentualnie inne materiały reklamowe, gotowe do zamieszczenia na Portalu i odpowiadające wymogom technicznym określonym przez Zleceniobiorcę.

Emisja – zamawiany przez Zleceniodawcę czas wyświetlania reklamy na Stronie Zleceniodawcy, w zależności od wybranej opcji rozliczeniowej oznacza:

 1. wyświetlenie Reklamy na Portalu lub w jego części w liczbie razy określonej w Zleceniu Reklamowym,
 2. utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym,

Specyfikacja– oznacza aktualne na dzień zawarcia umowy techniczne warunki emisji, zamieszczone na Stronie lub dostarczone Zleceniodawcy.

Zlecenie Reklamowe – oznacza umowę lub zlecenie na Usługi Reklamowe na Stronie, zawieraną przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę, zwanymi dalej Stronami.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Przyjmowanie przez Zleceniobiorcę Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w Portalach Zleceniobiorcy następuje na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zamieszczanie na Portalu Reklamy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie zawartych w niej danych.
 3. Zleceniodawca zamieszczając swoje dane osobowe wyraża zgodę na: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie oraz opracowywanie danych osobowych udostępnionych Zleceniobiorcy.
 4. Odpowiedzialność za treść lub formę zamieszczanych na Portalu Reklam ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę zamieszczanych Reklam. W przypadku poniesienia przez Zleceniobiorcę jakiejkolwiek szkody związanej z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy; Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w całości, w tym zwrotu poniesionych kosztów procesu (w tym: kosztów zastępstwa procesowego) oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę.
 5. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że Reklama nie jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Podpisując Zlecenie Zleceniodawca oświadcza nadto, że jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych fragmentami utworów, wizerunkami, wzorcami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w celu emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę.
 6. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że zlecana Emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
 7. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, iż zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z naruszenia przepisów prawa przez Zleceniodawcę.
 8. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Zleceniobiorcy za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.

§ 3

Postanowienia dodatkowe

 1. Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentowanych Reklam.
 2. Reklama nie może naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu i powinna się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych Portalu. W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca może zamieścić na Reklamach oznaczenie treści, informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Portalu.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie praw do żądania zmiany Reklamy bądź odmowy jej zamieszczenia na Portalu, mogącej negatywnie wpłynąć na wizerunek Zleceniobiorcy lub renomę Portalu.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Reklam słowami „reklama”, „ogłoszenie płatne” lub równoznacznymi.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zamieszczenia Reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu na Stronie, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu graficznego Strony.
 6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy na Stronie z przyczyn:

a. siły wyższej;

b. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), słusznym interesem osób trzecich, albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem Portalu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia wymogów określonych technicznych, technologicznych lub emisyjnych;

c. w przypadku, gdy przedmiotem Reklamy jest podmiot konkurencyjny dla Portalu lub któregokolwiek jego działu;

d. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia uzasadnionych roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy albo jego przedstawicielom;

e. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów;

f. braku zapłaty wynagrodzenia, przy czym przez datę zapłaty wynagrodzenia rozumie się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem.

§ 4

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Reklama zamieszczana jest na Portalu na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Zleceniobiorców, które mogą być składane na formularzach spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia Reklamowego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniobiorcy.
 3. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest treść Reklamy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych, niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam, o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości Zlecenia Reklamowego, dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Zleceniodawcy.
 4. Zlecenie Reklamowe powinno zostać dostarczone w formie pisemnej, drogą mailową, najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem pierwszej Emisji Reklamy.
 5. Zlecenia Reklamowe złożone po terminie określonym w ust. 4 powyżej, jak również niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, uprawniają Zleceniobiorcę do odmowy zamieszczenia Reklamy na Stronie, bez jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy z tego tytułu.
 6. Treść Reklamy powinna być dostarczona Zleceniobiorcy w przewidzianej formie w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem Emisji. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Emisji wynikające z niedostarczenia treści Reklamy w wyżej określonym terminie. Opóźnienia po stronie Zleceniodawcy nie stanowią podstawy do wydłużenia czasu trwania kampanii.
 7. Niedostarczenie przez Zleceniodawcę treści Reklamy w terminie lub we właściwym formacie nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.
 8. W przypadku realizacji kampanii w modelu FF (stała opłata za emisję Reklamy w uzgodnionym okresie czasu), ustala się, iż estymaty zasięgu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią zobowiązania Zleceniobiorcy do wyemitowania szacowanej liczby odsłon w konkretnym przypadku.

§ 5

Modyfikowanie i anulowanie zlecenia

 1. Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy prawo do zmiany oraz odwołania Zlecenia Reklamowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym czasie treści i wyglądu Portalu i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmian tych obszarów Portalu, w których emitowana jest Reklama.
 3. Oświadczenie zarówno o zmianie jak i anulowanie Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Zleceniodawcy w formie pisemnej (lub skan na wskazany w Zleceniu Reklamowym adres mailowy) pod rygorem nieważności, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji.
 4. Warunkiem skutecznego odwołania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego w terminie wskazanym w ust. 3. Oświadczenie o anulowaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 2, Zleceniobiorca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 6. W przypadku odwołania Zlecenia Reklamowego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w następującej wysokości:

a. w okresie między 14 a, 7 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji – 10% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,

b. w okresie między 6 a, 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji – 25% wartości brutto Zlecenia reklamowego,

c. poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Emisji – 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,

d. w trakcie Emisji – 80% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenia dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad Emisji, jeżeli nie zawiadomi Wydawcy o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 7 dni roboczych od daty pierwszego wyemitowania Reklamy na Stronie. Reklamacje wniesione po tym terminie bądź w innej formie niż określona w ust. 1, nie będą rozpatrywane przez Wydawcę.
 3. Na reklamacje złożone w formie określonej w ust. 1 oraz w terminie określonym w ust. 2, Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Zleceniobiorca po konsultacjach ze Zleceniodawcą, sprostuje wady i usterki Reklamy oraz dokona ponownej Emisji Reklamy w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, chyba że Strony uzgodnią inną formę usunięcia uchybień.
 5. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania się przez Zleceniobiorcę z obowiązku zapłaty za złożone Zlecenie Reklamowe.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty zrealizowanego Zlecenia Reklamowego; w szczególności zamierzenia czy cele jakie chciał bądź jakich nie chciał osiągnąć Zleceniodawca zlecając Emisję Reklamy.

§ 7

Cennik, płatności, fakturowanie

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam na Stronie ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów.
 2. Ceny nie zawierają podatku VAT. Cena do zapłaty zostanie powiększona o stawkę podatku VAT wg przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta ze Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
 4. Faktury będą wystawiane przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 7 dni przed Emisją Zlecenia Reklamowego.
 5. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy na Stronie wynosi (chyba, że Strony uzgodnią inaczej) 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie opóźnienia w zapłacie Zleceniobiorca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Zleceniobiorca ma także prawo odmówić przyjęcia od Zleceniodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam na Stronie do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
 6. Zleceniodawca będący osobą fizyczną w rozumieniu kodeksu cywilnego dokonuje płatności przed realizacją Zlecenia Reklamowego.
 7. W przypadku opóźnień w regulowaniu należnego wynagrodzenia większych niż 1 dzień; Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji baneru reklamowego Zleceniodawcy.

§ 8

Siła wyższa

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych); jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą; w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych; powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części; sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące; w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego.
 2. Ilekroć Regulamin przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej; nie pozbawia to Zleceniobiorcy możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary, do wysokości poniesionej szkody.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.
 4. Regulamin, Umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 5. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu; zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Zleceniobiorcy.
 6. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Portalu.
 8. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu; Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

Przejdź do zakładki Kontakt i skorzystaj z kilku możliwości kontaktu z nami.

logo Kościan na sygnale