Regulamin Grupy Kościan na sygnale

Regulamin Grupy Kościan na sygnale prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin  określa szczegółowe zasady korzystania z grupy „Grupa Kościan na sygnale”.

2. Podstawowym przedmiotem działalności grupy „Grupa Kościan na sygnale” jest:

a. udostępnianie Użytkownikowi możliwości korzystania z grupy „Grupa Kościan na sygnale”, w tym w szczególności dostęp do publikowanych informacji.

b. udostępnianie Użytkownikowi możliwości publikacji wiadomości słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych, zdjęć i filmów w serwisach internetowych Kościan na sygnale, w tym w szczególności w serwisach na grupie „Grupa Kościan na sygnale”.

4. Regulamin grupy „Grupa Kościan na sygnale” udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym http://facebook.com/group/grupa-kosciannasygnale/regulamin.htm w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

5. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług opisanych w ust. 2. prowadzonych przez „Kościan na sygnale” powinien uważnie przeczytać Regulamin. Użytkownik, który udostępnia na „Grupie Kościan na sygnale” materiały o których mowa w ust. 2. oraz przesyła do „Kościan na sygnale” jakiekolwiek materiały, w szczególności wiadomości, filmy, fotografie itp. potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Korzystanie z „Grupy Kościan na sygnale” nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących operatora grupy jakim jest Facebook.

7. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z grupy z chwilą rozpoczęcia korzystania grupy.

8. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z grupy zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 9 – 10.

9. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z grupy.

10. Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z grupy przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a. zaprzestanie korzystania z grupy,

b. kliknięcie przycisku „Opuść grupę”,

c. usunięcie Konta.

11. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 8, jest składane przez jego opublikowanie w grupie „Grupa Kościan na sygnale” oraz na stronie https://kosciannasygnale.pl.

§ 2. Definicje

Wszelkie pojęcia zdefiniowane w Regulaminie, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Materiały – wszelkie treści publikowane wprzez Administratora, partnerów bądź publikowane lub przesyłane przez Użytkowników na grupie w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

2) Regulamin – regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z grupy na Facebooku „Grupa Kościan na sygnale”.

3) Grupa – grupa o nazwie „Grupa Kościan na sygnale” założona na portalu społecznościowym Facebook, której administratorem jest „Kościan na sygnale”, zdefiniowany również jako Administrator, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

4) Użytkownik – Użytkownik korzystający z Grupy – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z serwisu Facebook oraz „Grupy Kościan na sygnale” jako Użytkownik.

§ 3. Warunki korzystania z „Grupy Kościan na sygnale”

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z „Grupy Kościan na sygnale” stosuje się Regulamin portalu społecznościowego Facebook.

2. Użytkownik „Grupy Kościan na sygnale” może korzystać z grupy rejestrując się na portalu społecznościowym Facebook, a następnie klikając przycisk „Dołącz” w „Grupie Kościan na sygnale”.

3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie społecznościowym Facebook jest niezbędna do korzystania z „Grupy Kościan na sygnale”. Rejestracja w Serwisie Facebook jest dobrowolna i nieodpłatna. Zasady dotyczące rejestracji, zakładania, korzystania, zawieszania oraz likwidacji Konta w Serwisie Facebook są uregulowane w Regulaminie Facebooka. Założenie Konta w Serwisie następuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej.

4. Dostępność „Grupy Kościan na sygnale” dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

§ 4. Warunki techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z „Grupy Kościan na sygnale” mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

2. Dostęp i korzystanie z „Grupy Kościan na sygnale” możliwe jest dla Użytkownika:

1) korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz): Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Apple Safari.

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną Facebook na urządzeniach:

1) zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: Android 2.3.3 lub jego nowszych wersjach; iOS 5 lub jego nowszych wersjach; Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach.

2) z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Facebook.

§ 5. Materiały pochodzące od Użytkownika „Grupy Kościan na sygnale”

1. Użytkownik przesyłając w wiadomości prywatnej lub udostępniając na „Grupie Kościan na sygnale” za pomocą komputera, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w portalach internetowych Kościan na sygnale, w tym w szczególności w Serwisach: www.kosciannasygnale.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube prowadzonych przez Kościan na sygnale oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych Kościan na sygnale,

n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,

o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na „Grupie Kościan na sygnale” w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na „Grupie Kościan na sygnale” w bazach danych,

r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych na „Grupie Kościan na sygnale” przez Użytkownika, w celu promocji portali internetowych Kościan na sygnale.

2. Użytkownik upoważnia Kościan na sygnale do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na „Grupie Kościan na sygnale”, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na „Grupie Kościan na sygnale” Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie Kościan na sygnale.

6. Użytkownik przesyłając do Kościan na sygnale wiadomość, zdjęcie lub film oraz udostępniając na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Warunki szczególne korzystania z „Grupy Kościan na sygnale”

1. Za pośrednictwem „Grupy Kościan na sygnale” Użytkownicy mają możliwość prezentowania w „Grupie Kościan na sygnale” oraz na stronie www.kosciannasygnale.pl wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych fotografiach.

2. Przeglądanie zasobów „Grupy Kościan na sygnale” oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

5. Niezależnie od obowiązków wynikających z mocy prawa lub z Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad korzystania „Grupy Kościan na sygnale”, określonych poniżej.

6. Administrator może zablokować Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane Materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) nie rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej,

e) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na „Grupie Kościan na sygnale” Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez Administratora przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i Materiałów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach serwisów od pozostałych Użytkowników „Grupy Kościan na sygnale”.

6. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jego Profil Użytkownika może być obserwowany przez pozostałych Użytkowników.

§ 8. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Regulaminem, zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji lub niepublikacji nadesłanej lub zamieszczonej na „Grupie Kościan na sygnale” wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych Kościan na sygnale, a w szczególności portali www.kosciannasygnale.pl oraz prowadzonych portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

3. Administrator na wyraźne życzenie Użytkownika jest uprawniony do podania „Imienia” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać danych takich jak: Nazwisko, adres, numer telefonu, adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

4. Administrator może wprowadzić system ocen Użytkowników (tzw. odznak), widocznych na „Grupie Kościan na sygnale”. Administrator jest uprawniony do przyznawania „odznak” Użytkownikom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością w ramach Serwisu Facebook. Decyzje dotyczące „odznak” podejmuje Administrator.

5. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom powiadomień o interesujących Użytkowników tematach.

6. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania informacji o położeniu Użytkownika lub o miejscu wykonania przez Użytkownika jakiegokolwiek materiału przesłanego na „Grupie Kościan na sygnale”.

§ 9. Ograniczenia dotyczące korzystania z „Grupy Kościan na sygnale”

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do „Grupy Kościan na sygnale” Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje „Grupę Kościan na sygnale” do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z „Grupy Kościan na sygnale”, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Grupy;

c) podejmuje działania mające na celu odczytanie Haseł innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia Haseł;

d) udostępnia swój Login i Hasło do portalu Facebook innych Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym;

e) zamieszcza na Grupie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 10. Dane kontaktowe

1. Korzystanie z „Grupy Kościan na sygnale” nie wymaga przekazania danych kontaktowych.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały oraz korzystająca z usług „Grupy Kościan na sygnale” wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora.

§ 11. Dane Osobowe

1. Kościan na sygnale nie pobiera danych osobowych od Użytkowników oraz nie wymaga podawania takich danych podczas udostępniania Materiałów na „Grupie Kościan na sygnale”.

2. Dane osobowe opublikowane przez Użytkowników „Grupy Kościan na sygnale” są przetwarzane przez Kościan na sygnale wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w „Grupie Kościan na sygnale, oraz zgodnie z udzieloną zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

§ 12. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów w tym „Grupy Kościan na sygnale” mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres kosciannasygnale@gmail.com.

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację, oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 13. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów Kościan na sygnale przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres kosciannasygnale@gmail.com.

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z mocy prawa, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Administrator rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych, przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.